Values Educ.

Thursday, May 11, 2006

Yunit I - Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao


Lesson 1 Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
A. Paksang Aralin: Mga Nagpapatunay ng Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos
B. Layunin:
Makapagbigay ang mga mag-aaral ng kuwento ukol sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos
Maipaliwanag ng mag-aaral ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos
Makatugon ang mga mag-aaral sa Diyos
C. Mga Sangunian:
Aklat- Bibiliya
URL sa Internet
dailyscoop@bloghog.biz
D. Balik Aralin:
Konsepto
Pagsasalarawan
URL sa Internet nag magbibigay ng pagbabalik tanaw sa kaalamang kailangan sa aralin.
http://www.ladylaila.net/blog/archives/000889.html - 65 KB
E. Mga Paliwanag:
D.1 Konsepto 1: Ang Kapangyarihan at Kadakilaan ng Diyos
Kapangyarihan – 1 Pedro 5:5-6 .
Great is the Lord of most worthy of praiseIn the city of our God the Holy placeThe joy of the whole earthGreat is in WHO we have the victoryHe aids us against the enemyWe bow down on our knees...And LORD we want to lift Your name on highAnd Lorg we want to thank YouFor the works You've done in my lifeAnd Lord we trust in Your unfailing LoveFor You alone are God EternalThrough out earth and heaven above...
F. Mga Pagsasanay:
F.1 Send me A Picture
(Gagawin sa Internet:)
Manaliksik ng mga litrato mula sa internet na makakabuo ng isang kuwento ukol sa Kapangyarihan at Kadakilaaan ng Diyos
a. Kagamitan: Mga Nakalap na Larawan at Kuwento
b. Mga Paraan: Pananaliksik ng Kuwento sa Internet
Pagbubuo ng mga litrato na nakuha sa Internet
c. Mga Kinalabasan:
Ang mga mag-aaral ay higid na nagkaroon ng malalim na kaalaman ukol sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos
F.2 Group Sharing
Pagkakaroon ng limang grupo at ibabahagi sa klase ang kanilang natutuhan mula sa internet
a. Kagamitan: Mga output mula sa Internet
b. Mga Paraan: Group Sharing & Group discussion
c. Mga Kinalabasan: Magkakaroon ng interes ang mga mag-aaral sa paksa
Maisasabuhay ang n atutuhan
G. Pagsusulit:
F.1. Panuntunan ng pagsusulit hanapin sa http://www.prongo.com
F.2 Gawin ang pagsusulit sa http://www.prongo.com/
posted by ischoolwebboard @ 2:30 PM 0 comments
About Me
Name:aeronbellonView my complete profile
Links
Google News
Edit-Me
Edit-Me
Previous Posts
Lesson 1 Kapangyarihan at Kadakilaan ng Diyos
Archives
May 2006
This is a paragraph of text that could go in the sidebar.
-->
Post A New Topic Message Board by AmazingForums.com View Message Board
Search The Internet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home