Values Educ.

Tuesday, May 09, 2006

Edukasyon sa Pagpapahalaga IV


Yunit I Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao

I. Layunin
A. Nasasabi ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos
B. Nabibigyang halaga ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos
C. Nakabubuo ng isang pangangako para sa pagpapahalaga ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos

II. Nilalaman

A. Paksa: Ang Kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos

B. Sanggunian: LC 1.1, Banal na Aklat

C. Batayang Kaisipan: Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at ito ay makikita mo sa lahat ng kanyang nilikha

D. Pagpapahalagang Lilinangin: Pagmamahal sa Diyos

III. Pamamaraan

A. Balik-Aral

Nakakita ka ng isang matandang patawid sa lansangan. Sanhi ng dami ng sasakyan ay hindi siya makatatawid-tawid. MAy dumaang isang batang lalaki at ito ay pinagtatawanan. Ano ang gagawin mo?

B. Lunsaran

Suriin ang larawan


B. Gawain 1

Bumuo ng isang awitin na naglalarawan ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Maaring ito ay base sa iyong karanasan o kung paano mo nakikilala ang Diyos sa iyong sarili. Isulat ang iyong kasagutan sa loob ng larawan.

Gawain 2

Maghanap sa website ng ukol sa karagdagang kaalaman hinggil sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos Suggested Site: AltheWeb.com:Kapangyarihan ng Diyos

Ebalwasyon

http://prongo.com/quizstation/myquizzes.asp

IV. Takdang Aralin

Palalimin ang pananalig at paniniwala sa Kadakilaan at Kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang meditasyon at pagninilay-nilay sa sariling buhay.

Bumuo ng pangangako sa sarili ukol sa pagpapahalaga sa kadakilaan at kapangyarihan ng sarili.

Post A New Topic Message Board by AmazingForums.com View Message Board
Search The Internet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home